Prečo si vybrať rotačný lamelový kompresor Mattei?

Čo je rotačný lamelový kompresor?

obrazok1Je to objemový rotačný kompresor, ktorý sa skladá z rotora (s pozdĺžnymi drážkami, v ktorých sa voľne pohybujú lamely), ktorý rotuje v statore.

Rotor je osadený v statore. Zatiaľ čo sa rotor točí vo svojej pozdĺžnej osi, lamely sú tlačené oproti statoru odstredivou silou.

Keď sa rotor točí, odstredivá sila tlačí lamely proti stene statora a tým izoluje vzduch, ktorý je umiestnený medzi rotorom a stenou statora.

obrazok2

Medzi susediacimi lamelami je uzavretý určitý objem, ktorý počas rotácie prechádza od maximálnej hodnoty, zodpovedajúcej maximálnemu výstupu lopatiek, k minimálnej hodnote, kde sa stator stane dotyčnicou rotora a naopak.

Objem rastie počas nasávania vzduchu a postupne klesá počas stláčania, až pokiaľ nie sú výstupné otvory odkryté.

Čo je skrutkový kompresor?

obrazok3

Skrutkový kompresor je objemový rotačný kompresor skladajúci sa z dvoch paralelných rotorov so skrutkovým profilom, ktorý umožňuje týmto dvom rotorom zapadať jeden do druhého.

Tieto dva rotory sú uložené v statore vyrobenom z dvoch valcov, ktoré sa pozdĺžne pretínajú a v ktorých sa rotory točia s minimálnou vôľou.
V čom je rozdiel?

obrazok4
V lamelových kompresoroch sú lamely vždy v kontakte s vnútorným povrchom statora. Tesnenie je prakticky dokonalé. Kvôli minimálnej vôli medzi lamelami a statorom, ktorá je nevyhnutná pre prevádzku stroja, je možný mierny únik vzduchu pozdĺž povrchu statora v mieste jeho dotyku s rotorom.

Pokiaľ sa medzi výstupným a nasávacím otvorom nachádza čo len jedna lamela, táto zabráni úniku vzduchu z priestoru s vysokým do priestoru s nízkym tlakom.

obrazok5

Okrem toho veľký objem oleja vstreknutého do statora maže pohybujúce sa časti, ochladí vzduch počas kompresie a taktiež utesní medzeru medzi rotorom, statorom a bočnými krytmi.

Pozdĺž povrchu, kde sa rotor dotýka statora (styčný bod) sa olej stlačí tlakom vzduchu. Vnikne do priestoru medzi výstupným otvorom a susednou lamelou a utesní ho.

obrazok6

V skrutkovom kompresore musí existovať minimálna vôľa medzi vonkajším profilom rotorov a vnútorným povrchom statora, aby umožnila rotorom točiť sa bez toho, aby sa dotýkali stien statora.


Dôsledkom je, že určitý objem vzduchu unikne z vysokého tlaku do priestoru s nízkym tlakom, čo je možné zredukovať, ale nikdy nie úplne odstrániť. Preto sú skrutkové kompresory náročné na presnosť opracovania jednotlivých dielov.

obrazok7


Vďaka svojej geometrii vzduch pod tlakom v skrutkovom kompresore vytvára osový tlak, ktorý spôsobuje, že rotory zmenšia bočnú medzeru na strane nasávania a zväčší sa tým medzera na strane výstupu.

Kvalita tesnenia je závislá na odolnosti a kvalite ložísk, ako aj na presnosti obrobenia povrchov a spojov.

obrazok8

Lamelový kompresor nemá žiadny osový tlak tlačiaci rotor proti krytu. Preto nie je nutné zabezpečovať pozíciu rotora osovými ložiskami.


Rotor sa voľne pohybuje na osi a ostáva rovnomerne vzdialený od koncových krytov. Olej, ktorý pod tlakom vychádza cez otvory v bočných krytoch vytvára olejový film, a tým bráni priamemu kontaktu a vytvára účinné tesnenie.